Cookie beleid SV Fortuna Wormerveer

De website van SV Fortuna Wormerveer is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Fair play gedragscode

Fair play gedragscode

Uitgangspunten
De “Fair Play Gedragscode” is van kracht voor alle wedstrijden, trainingen en andere activiteiten en geldt voor spelers, coaches, trainers, bestuursleden, supporters,ouders en alle andere personen die op enigerlei wijze verbonden zijn met Fortuna Wormerveer.

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer, coach, vrijwilliger of anderszins bij Fortuna Wormerveer actief wil zijn, moet van de Fair Play Gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de Fair Play Gedragscode.

De Fair Play Gedragscode moet door iedereen bij Fortuna Wormerveer worden uitgedragen en nageleefd. Men moet elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.

Fortuna Wormerveer beseft dat voetbal een wedstrijdsport is waarbij lichamelijk contact binnen de spelregels acceptabel is en waarbij emoties op en rond de velden binnen aanvaardbare normen geuit mogen worden.

Lichte en op zich zelf onschuldige overtredingen zullen zoveel mogelijk binnen het team door leiders, trainers en commissarissen moeten worden gecorrigeerd. Mocht dit niet afdoende zijn dan dient de Commissie Fair Play (CFP) te worden ingeschakeld.

Wangedrag op en rond de sportvelden en in de clubgebouwen is absoluut ontoelaatbaar.

Indien zich onverhoopt onacceptabele gebeurtenissen voordoen zal het incident, door invulling van het “Meldingsformulier Incidenten”, moeten worden gemeld aan de CFP welke, na hoor en wederhoor, passende maatregelen zal kunnen opleggen aan degenen die zich niet hebben gehouden aan de fatsoensnormen.

Fair Play Gedragscode Algemeen
Discrimineer niet en laat een ieder in zijn waarde,
Respecteer de beslissingen van scheidsrechters en grensrechters,
Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel,
Onthoud je van lichamelijk en/of verbaal geweld,
Breng geen vernielingen aan,
Blijf van andermans spullen af,
Rook niet in kleedkamers en in clubgebouwen,
Geef het goede voorbeeld.

Fair Play Gedragscode Voetballers (zie ook KANJER afspraken Jeugd)
Speel volgens de wedstrijdregels,
Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en grensrechters,
Bied je excuses aan als je toch in de fout bent gegaan,
Blijf bescheiden bij een overwinning,
Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag,
Geef je tegenstander, ongeacht het verloop en het resultaat, na afloop een hand,
Geef als aanvoerder de scheidsrechter na afloop altijd een hand,
Blijf sportief ook al toont de tegenstander onsportief gedrag,
Laat kleedkamers netjes achter,
Respecteer het werk van vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kan voetballen.

Fair Play Gedragscode Trainers-Coaches
Maak spelers duidelijk fair te spelen en beslissingen van scheidsrechters en grensrechters zonder commentaar te accepteren,
Maak duidelijke afspraken en herinner de spelers zo nodig daaraan,
Wees redelijk in eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme,
Vermijd bij de jeugd dat getalenteerde spelers onevenredig veel in het veld staan,
Zie erop toe dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen,
Volg het advies op van de arts of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen,
Blijf positief en geef altijd het goede voorbeeld.

Fair Play Gedragscode Scheidsrechters en Grensrechters
Wees resoluut, objectief en uit je correct bij het constateren van overtredingen,
Gedraag je zowel in als buiten het speelveld sportief,
Geef als het verdiend is teams een compliment voor sportief spel.

Fair Play Gedragscode Supporters
Moedig je team op positieve wijze aan,
Scheld niemand uit,
Maak geen ruzie met supporters, trainers of coaches,
Onthoudt u van kritiek en suggesties aan trainers en/of coaches,
Reageer niet op beslissingen van scheidsrechters en grensrechters,
Blijf achter de afrasteringen en kom niet op het speelveld of in de kleedkamers,
Veroordeel elk gebruik van geweld.

Fair Play Gedragscode Ouders (zie ook Fair Play Gedragscode Supporters)
Ga zoveel mogelijk mee met uw kind,
Wees enthousiast en moedig uw kind en medespelers aan,
Zorg ervoor dat uw kind steeds op tijd is voor trainingen en wedstrijd,
Let erop dat uw kind veilig van en naar het sportcomplex komt,
Geef u op voor vervoer naar het terrein van tegenstanders,
Laat de opstelling, de speelwijze en het wisselbeleid over aan de trainer-coach,
Blijf positief, zeker bij verlies,
Geef u op als vrijwilliger (scheidsrechter, grensrechter, leider, trainer),
Bespreek problemen met de trainer, coach of commissaris.

Fair Play Gedragscode Preventie Seksuele Intimidatie
Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011:
De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter. 

Seksuele handelingen en Seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook. 

De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

   

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!